Gheorghe Mihai

Atribuțiile secretarului general

1. Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului Local.
2. Coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului local.
3. Efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii consilierilor la sedintele Consiliului Local.
4. Avizeaza pentru legalitate dispozitiile Primarului.
5. Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal.
6. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local la cererea Primarului sau a 1/3 din numarul conslierilor in functie si coordoneaza efectuarea lucrarilor de secretariat.
7. Pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului Local.
8. Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de Consiliului Local sau de Primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel.
9. Asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normative.
10. Elibereaza extrase sau orice copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.
11. Asigura numararea voturilor si consemneaza rezultatul votarii pe care il prezinta presedintelui de sedinta.
12. Informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar adoptarii fiecarei hotarari.
13. Asigura intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal respective stenograma dactilografiate ale sedintei anterioare, solicitand acordul celor in drept.
14. Asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginii, semnarea si stampilarea acestora.
15. Urmareste ca la deliberarea si la adoptarea hotararilor sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in incompatibilitati si face cunoscute sanctiunile stabilite in aceste cazuri.
16. Prezinta in fata Consiliului Local, punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarare sau a altor masuri supuse dezbaterii Consiliului Local, pe care le considera ilegale.
17. Contrasemneaza, in conditiile legii, hotararile pe care le considera legale.
18. Informeaza pe Prefect, in termenul stabilit, asupra obiectiilor cu privire la legalitatea hotararilor adoptate de Consiliului Local.
19. Poate propune Primarului, inscrierea unor probleme in proiectul ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local.
20. Acorda asistenta juridical si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusive in redactarea proiectelor de hotarare sau la definitivarea celor discutate si aprobate de Consiliului Local.
21. Primeste raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu in vederea elaborarii proiectelor de hotarare.
22. Coordoneaza urmatoarele servicii ale aparatului propriu de specialitate:
Compartimentul de asistenta sociala si de relatii cu publicul;
Compartimentul Fond Funciar.
23. Coordoneaza si verifica modul de completare a Registrului agricol.
24. Coordoneaza si indruma activitatea de registratura, circulatia documentelor, solutionarea rapida a coresopndentei.
25. Indruma activitatea privind indeplinirea actelor notariale date in competenta Primariei.
26. Indruma si coordoneaza activitatea de aplicare si evidenta sigiliilor si a stampilelor.
27. Constituie, pastreaza si inventariaza dosarele sedintelor Consiliului Local.
28. Asigura efectuarea lucrarilor tehince privind organizarea si desfasurarea in cele mai bune conditii a alegerilor si a recensamantului populatiei si a recebsamantului agricol.
29. Asigura sprijn pentru desfasurarea referendumului local cu privire la unele probleme locale de interes deosebit sau prevazute de lege.
30. Coordoneaza activitatea privind evidenta si inventarierea colectiei Monitorului Oficial al Romaniei, colectiilor celorlalte acte legislative si a bibliotecii juridice a Primariei.
31. Coordoneaza intocmirea listelor electorale cu caracter permanent.
32. Membru in Comisia de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei
33. Asigura lucrarile de secretariat ale Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/19991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.1/2000 si H.G. nr.1172/2001.
34. Este secretarul Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 10/2001.
35. Coordoneaza si indruma inregistarile si evidentele notificarilor primate in baza Legii nr. 10/2001.
36. Contribuie la respectarea disciplinei, la existenta unui climat de munca corespunzator, la pastrarea secretului de serviciu si a secretului professional.
37. Ineplineste orice alte atributii stabilite de lege, de catre Primar, Consiliului Local, Prefect, in aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare, a celorlalte acte normative.

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved